Še tako dovršena notranjost hiše zbledi ob neurejeni okolici. Ne samo, da celovito zaključuje celoto objekta, ampak lahko prepreči tudi škodo z zadrževanjem vode na nepravih mestih in z vnašanjem umazanije v notranjost objekta. Urejena okolica vsekakor predstavlja posamezniku zadovoljstvo in izziv obenem. 
 
Izdelava in ureditev dvorišč
Vključno z zemeljskimi deli izvajamo ureditev vseh vrst dvorišč. Površine so lahko tlakovane z različnimi materiali (betonski tlakovci, naravni kamen, prane betonske plošče, travne plošče...) ali asfaltirane, pri izdelavi dvorišča pa poskrbimo tudi za ureditev ustrezno odvodnjavanje padavinskih voda. Ureditev dvorišč zajema tudi postavitev betonskih robnikov, palisad ali drugih zaključkov, in izdelavo oz. postavitev različnih ograjnih sistemov (zidane ograje, panelne ograje, suhomontažni ograjni sistemi...) s katerimi lahko poskrbite za estetsko razmejitev površin znotraj ali na robu vašega dvorišča.
Ureditev dvoriščnih poti, dovozov, zunanjih stopnišč in vrtov
Prane plošče in drugi materiali so ustrezni tudi za ureditev različnih dvoriščnih poti in poti okrog objektov, kjer je zahtevana urejena pohodna površina. Z ureditvijo dovoznih poti iz betona ali drugih materialov se izognemo vsakokratnemu popravilu dovozov po večjih nalivih, hkrati pa poskrbimo za varno vključevanje v lokalno prometno infrastrukturo. 
Izdelava škarp, ograj, opornih in podpornih zidov
V sklop zunanjih ureditev sodi tudi izdelava zidanih, suhomontažnih ali armiranobetonskih škarp in opornih/podpornih zidov, s katerimi lahko kljub neugodni terenski konfiguraciji zagotovimo ustrezno uporabno površino, primerno za uporabo za različne namene. Z izdelavo škarp iz prefabriciranih elementov (betonske škarpnice, lomljeni zidaki, kamen...) lahko elegantno zagotovimo stabilnost načrtovane brežine, medtem ko lahko zahtevnejše izzive rešimo z opornim zidom v armiranobetonski izvedbi. 
Ureditev zunanje kanalizacijske, vodovodne, optične in električne infrastrukture 
V skladu z načrtom zunanje ureditve ali željami stranke poskrbimo za izdelavo kanalizacijskih vodov hišne ali meteorne kanalizacije objektov, izdelavo ponikovalnic, peskolovov, izvedbo vodovodnih, optičnih in elektro napeljav, vključno z vgraditvijo ustreznih zunanjih kontrolnih mest/omaric.
 
Za dodatne informacije ali za izdelavo ponudbe nas kontaktirajte.