Strokovne storitve

 

 • Izdelava popisov del

Popis del je sestavni del vsakega gradbenega projekta, ne glede na velikost, vrsto in zahtevnost investicije. Njegova strokovna izdelava z natančno opredeljenimi količinami je predpogoj za izdelavo natančne ponudbe s strani izvajalskih podjetij, na podlagi katerih lahko investitor izbere ustreznega izvajalca in pravočasno predvidi strošek investicije, sanacije ali drugega gradbenega posega.

Nerazumnim odstopanjem v kočni ceni v primerjavi z začetno ponudbo in uporabi nekvalitetnih materialov v fazi gradnje se izognemo s pripravo natančnega popisa del, v katerem so v posameznih postavkah jasno definirana dela, ki morajo biti opravljena, vključno z zahtevanimi materiali, ki morajo biti pri tem uporabljeni. Vsaka postavka vsebuje tudi količinski opis del s predvideno količino in enoto, ki je podlaga za pripravo cene s strani izvajalskega podjetja.

Glede na investicijske vrednosti gradbenih del je strošek priprave popisa del praktično zanemarljiv.

Z njim se še pred začetkom gradnje dobimo jasno sliko o strošku investicije, na podlagi popisa del pa lahko hkrati opravimo tudi objektivno primerjavo ponudb konkurenčnih gradbenih podjetij in tako lažje izberemo izvajalca.  

V podjetju izdelujemo popise del za:

 • novogradnje,
 • energetske sanacije objektov,
 • potresne sanacije objektov,
 • adaptacije stanovanjskih ali večstanovanjskih objektov,
 • izdelavo fasad,
 • zunanje ureditve in
 • obrtniška dela.

Zapomnimo si: najcenejša ponudba na začetku ni nujno tudi najcenejši račun na koncu!

Naročite svoj popis del na info@gradbenistvomajhen.si

 

 • Barvne študije fasad

Načrtovanje energetske sanacije stavbe je v času, ko cene energentov rastejo, gradbene posege za izboljšanje toplotne izolativnosti stavb s subvencijami Eko sklada (https://www.ekosklad.si/) spodbuja tudi država, eno izmed poglavitnih dejavnosti sodobnih investitorjev.

Energetska sanacija objekta predstavlja korenito izboljšanje kvalitete bivanja ne le zaradi učinkovitejše porabe energije in posledično manjših stroškov ogrevanja; z uporabo sodobnih in učinkovitejših materialov dosežemo tudi boljšo zvočno izolativnost objekta, z energetsko sanacijo objekta pa preprečimo nastanek nezaželenih (in zdravju škodljivih) pojavov, kot so zidne plesni, vlaga in podobno.

Energetska sanacija stavbe pa v večini primerov vodi tudi do izdelave fasade, ki je v sodobnem času izrednega pomena za estetsko (in prodajno) vrednost objekta. Izbira pravih materialov, fasadnega sistema in tehnologije gradnje je ključnega pomena za kvalitetno in učinkovito izvedbo fasaderskih del na objektu, pomembna pa je tudi izbira in razporeditev barv, ki mora ustrezati tako investitorju kot tudi okolici, v katero je umeščena.

Izdelava barvnih študij fasad se vedno bolj uveljavlja tudi pri nas. V podjetju vam poleg hitre in ugodne izdelave 3 arhitekturnih variant končnega izgleda na podlagi vaših fotografij in želja nudimo tudi ostale storitve, s katerimi lahko celovito načrtujete obnovo ali izdelavo fasade.

Arhitekturna barvna študija fasade vključuje:

 • izdelavo 3 variant fasad na podlagi vaših fotografij in želja,
 • grafično pripravo barvne študije v tiskani ali elektronski obliki,
 • osnovno svetovanje in manjše kasnejše popravke glede na želje investitorja.

Osnovna barvna študija fasade vključuje:

 • pregled in ocena obstoječega stanja objekta,
 • izbiro in opis najprimernejšega fasadnega sistema,
 • izdelavo 3 variant fasad na podlagi vaših fotografij in želja,
 • izdelavo popisa del za fasaderska dela,
 • pripravo ponudbe za izdelavo fasade,
 • grafično pripravo barvne študije v tiskani ali elektronski obliki,
 • osnovno svetovanje in manjše kasnejše popravke glede na želje investitorja.

Celostna barvna študija fasade vključuje:

 • pregled in ocena obstoječega stanja objekta,
 • izbira in opis najprimernejšega fasadnega sistema,
 • izdelavo 3 variant fasad na podlagi vaših fotografij in želja,
 • izdelavo izvedbenih načrtov za izbrano varianto fasade,
 • izdelavo popisa del za fasaderska dela,
 • pripravo ponudbe za izdelavo fasade,
 • grafično pripravo barvne študije v tiskani ali elektronski obliki,
 • osnovno svetovanje in manjše kasnejše popravke glede na želje investitorja.

 

Naročite svojo barvno študije fasade na info@gradbenistvomajhen.si

 

 • Ocena energetske učinkovitosti stavb

 

Energetska sanacija objekta predstavlja korenito izboljšanje kvalitete bivanja ne le zaradi učinkovitejše porabe energije in posledično manjših stroškov ogrevanja; z uporabo sodobnih in učinkovitejših materialov dosežemo tudi boljšo zvočno izolativnost objekta, z energetsko sanacijo objekta pa preprečimo nastanek nezaželenih (in zdravju škodljivih) pojavov, kot so zidne plesni, vlaga in podobno.

Stavbni elementi, ki prispevajo k energetski (ne)učikovitosti stavb, so predvsem stavbno pohištvo (okna, vrata), zunanji toplotni ovoj, načini ogrevanja in drugo. S pomočjo ocene njihove toplotne prehodnosti in izolativnosti ter drugih parametrov lahko hitro ugotovimo energetsko učinkovitost same stavbe, pri tem pa izvedemo tudi analizo energetske sanacije in oceno stroškov.

V podjetju vam pripravimo mnenje in oceno energetske učinkovitosti vaše stavbe na podlagi analize obstoječega stanja, prav tako pa predlagamo ustrezne rešitve, s katerimi bi povečali energetsko učinkovitost stavbe in izboljšali kvaliteto bivanja v prostorih. Na željo investitorja lahko izdelamo tudi oceno stroškov investicije in pripravimo podroben popis del za gradbena dela, s katerim celostno in strokovno pristopimo k energetski sanaciji vašega objekta še danes.

Naročite oceno energetske učinkovitost za vaš objekt na info@gradbenistvomajhen.si

 

 • Ocena potresne varnosti objekta

Slovenija leži na izrazito potresnem območju v Evropi, enotne evropske standarde Evrokod, ki urejajo projektiranje projektiranje potresno varnih konstrukcij, pa smo sprejeli in uveljavili šele pred kratkim. Mnoge konstrukcije, s katerimi se srečamo danes, so z vidika potresne varnosti tako neustrezne, za zagotovitev varnosti pa bi bilo potrebno opraviti potresno sanacijo z vgradnjo protipotresnih vezi in podobnih elementov, brez katerih sodobnih hiš ni mogoče več graditi.

Glede na izkušnje, ki jih v podjetju s potresnimi sanacijami imamo, in v sodelovanju s statikom oziroma projektantom vam lahko v podjetju pripravimo celostno oceno potresne varnosti objekta in predlagamo ukrepe, ki bi objekt izboljšali z vidika potresne varnosti. V primeru načrtovane obširnejše prenove objekta je razmislek o protipotresni sanaciji vsekakor na mestu, saj lahko načrtovano adaptacijo izkoristimo tudi za izboljšanje nosilnosti objekta v primeru potresa, posledično pa tudi varnosti njegovih uporabnikov oziroma stanovalcev.

Naročite oceno potresne varnosti vašega objekta na info@gradbenistvomajhen.si

 

 • Svetovanje in izdelava strokovnih mnenj

S svojimi 25 letnimi izkušnjami na področju gradbeništva že vsa leta nudimo investitorjem in strankam svetovanje, v primeru bolj zapletenih gradbenih posegov, sanacij ali novogradenj pa lahko izdelamo tudi strokovno mnenje o rešitvah, ki so smiselne iz strokovnega in finančnega vidika. Skozi leta se je že večkrat izkazalo, da je ravno mnenje strokovnjaka iz področja gradbeništva ključno za izbiro prave poti, ki jo nato izbere investitor, s čimer pride do uspešne realizacije projekta.

Strokovna mnenja, sestavljena iz tekstualnega in grafičnega dela, so podlaga za pripravo popisov del in gradbenih posegov. Z njimi lahko predvidimo tudi stroške gradbenih posegov in izberemo način, ki je s finančnega in tehnološkega vidika najustreznejši.

Za svetovanje in izdelavo strokovnih mnenj smo vam na voljo na info@gradbenistvomajhen.si.